Avrupa'nın büyük devi yok oluyor

Avrupa'nın 3'üncü büyük TV üreticisi Profilo Telra, 373 milyon YTL borçla nakit sıkıntısına girdi.

Avrupa'nın büyük devi yok oluyor
Son Güncelleme: 13:00 20 Aralık 2007, Perşembe
Profilo Telra, 373 milyon YTL borcuna karşılık tüm malvarlığının 366 milyon YTL olduğunu, aktif pasif dengesinin 7.6 milyon YTL borç lehine dönüştüğünü Mahkeme"ye bildirerek iflas erteleme istedi

Kamhiler"in şirketi Profilo Telra, aleyhine yürütülecek icra baskısı ile batacağını belirtti ve “İcra baskısından kurtulursam düzlüğe çıkarım, ekonomik hayatımı sürdürürüm” dedi

Türkiye"nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 63"üncü sırada yer alan Profilo Telra, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi"ne başvurarak İcra İflas Kanunu"nun 179"uncu maddesinden yararlanmak istediğini, borca batıklık halinin tespit edilmesini ve şirket hakkında verilecek iflas kararlarının 1 yıl süreyle ertelenmesini talep etti. Şirket, mahkemeye iyileştirme projesi de sunarak nakit sıkıntısı çektiğini ancak borçlarını ödemeye gücü bulunduğunu, bunun için zamana ihtiyacı olduğunu belirti.

Şirket, bu maddeden yararlanabilmek için yeminli mali müşavirlik firmasının Profilo Telra"nın son mali durumunu ortaya koyan raporunu da delil olarak gösterdi.

Legal YMM A.Ş."nin 30 Kasım 2007 tarihli raporunda şirket kayıt ve defterleri üzerinde yapılan inceleme sonuçları şöyle aktarıldı:

“Şirket aktifinin 366 milyon 144 bin YTL, şirket pasifinin 373 milyon 816 bin YTL olduğu, bu durumda görüleceği üzere pasifin aktiften 7 milyon 672 bin YTL fazla olduğu şirketin borçlarını karşılayamaz hale geldiği, şirketin ödeme gücünün zayıfladığı ve şirket sermayesinin yitirildiği, bu nedenle İİK.179 ve ilgili maddeleri gereğince şirket ile ilgili olarak gerekli yasal işlemlere başlanılmasının uygun olacağı kanaatini saygılarımla bilgilerinize sunuyorum.”

Yönetim Kurulu Başkanı Jak Kamhi ile Yönetim Kurulu üyeleri Göksen Körezlioğlu, İsmet Karaali ve Kadir Nurcan Esmer, 3 Aralık 2007 tarihinde yaptıkları toplantıda, icra baskısından kurtulmak için mahkemeye başvurma kararı aldılar. Yönetim Kurulu"nun bu kararı doğrultusunda mahkemeye başvuran Avukat Naile Ülkü Karaaslan, 14 sayfalık dava dilekçesinde müvekkili şirketin sermayesinin dörtte üçünü kaybettiğinden bu başvuruyu yapmak durumunda kaldığını aktardı.

Değerli YTL sorunu

Dilekçesinin ilk sayfasında müvekkili şirketin yaptığı ticari anlaşmalara ve tarihçesine yer veren Avukat Karaaslan, müvekkili firmanın son dönemlerde yaşadığı ekonomik krizin yaralarının ortaklarca karşılanmaya çalışıldığını belirtti. Avukat Karaaslan, içine girilen darboğazı Nisan"da başlayan siyasi kriz, takip eden askeri kriz ve ekonomik gerekçelere bağladı. 2001 krizinin en az etkilediği firmalardan biri olan müvekkili Profilo Telra"nın, aşırı değerlenen YTL baskısı ve Uzakdoğu kökenli firmaların LCD ve plazma televizyonlarında uyguladığı aşırı düşük fiyat politikası sonrası üretimini kısmak zorunda olduğunu kaydetti.

Bu sorunların finansman giderlerini artırdığını hatırlatan Avukat Karaaslan, dilekçesinde, “Nakit sıkıntısına girdik. Eğer müvekkil şirkete imkan tanınırsa 1 yıl içerisinde aktif pasif dengesinin düzeleceği şirketin yukarıda izahını yaptığımız her türlü borcu ödeyebilir bir yapıya kavuşacağı ortadadır. Tüm malvarlığı 366 milyon 144 bin YTL"dir. Borçları ise 373 bin 816 bin YTL"dir. Bunun anlamı, nakit sıkışıklığından meydana gelen aksama nedeni ile şirketin cebri icra ve haciz tehdidi altında olduğudur” dedi.

Avukat Karaaslan dilekçesinde, “Müvekkil, Sayın Mahkemenize sunmuş olduğu iyileştirme projesi ile tekrar eski düzenine kavuşturmayı amaçlamaktadır. Üretilen ve müşterisi hazır durumda bulunan ürünlerin haczedilmeyip satışına izin verilmesi darboğazdan çıkmamızı rahatlıkla sağlayacaktır. Bizi nakit sıkışıklığından kaynaklanan darboğazda çaresizliğe terk etmeyin. Bu denli büyük bir işletmenin faaliyetinin durmasına seyirci kalınması, hakkaniyete olduğu kadar ülke gerçeklerine aykırıdır” dedi.

Maliyeti düşürüp küçülme politikası izleyeceklerini, kullanmadıkları makine ekipmanlarını satacaklarını, tensikata gidebileceklerini belirten Avukat Karaaslan, “Şirketi yaşatabilmek için vargücümüzle çalışmaktayız. Yurtdışına Telefunken adına ihracat yapacağız. Ayrıca Vestel firması ile bir anlaşma yaptık. Böylelikle iflasının ertelenmesi halinde müvekkil şirket ekonomik hayatını sürdürmeye devam edecek, ülkeye döviz girdisi sağlanacak ve aktif pasif dengesi yeniden aktif lehine tesis edilecek, 2000"e yakın işçi işsiz kalmaktan kurtulacak” diye konuştu.

Profilo Telra, mahkemeden öncelikle borca batık olduğunun tespit edilmesini istedi. Şirket, ekonomik hayatına devam edebilmek için özellikle bankaların başını çektiği alacaklılar tarafından aleyhine yürütülecek haciz istemli başvurular ile icra takiplerinin ve iflas istemli davaların bir yıl süre ile durdurulmasını istedi. Mahkemenin şirket yönetiminini denetlemek için kayyum atanmasını da isteyen Profilo Telra, nakit girişi için bir kısım menkul ve gayrimenkul malların satılması amacıyla kayyuma yetki verilmesini de istedi.

Karar haftaya verilecek

Mahkeme, şirketin istediği iflasın 1 yıl süre ile ertelenmesi talebini atayacağı bilirkişilerin hazırlayacağı rapor sonrası vermeye karar verdi. Bu amaçla Serbest Mali Müşavir ve Muhasebeci Turgay Portakal, Mali Müşavir Türkan Paşalı ve hukukçu Doç. Dr. Seyithan Deliduman"ı bilirkişi olarak atayan mahkeme, bilirkişilerin 24 Aralık Pazartesi günü şirketin defterleri üzerinde inceleme yaparak rapor hazırlamasın istedi. Rapor, şirketin argümanlarını destekler nitelikte çıkarsa mahkemenin icra takipleri ve iflası 1 yıl süre ile dondurması yönünde karar vermesi bakleniyor.

İcra İflas Kanunu"nun 179. maddesi ne diyor?
Madde 179: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.

Profilo CEO"su konuştu: Dar bir boğazdan geçiyoruz ama işleri yoluna sokacağız

Profİlo Telra"nın CEO"su Göksen Körezlioğlu, iflas davalarına karşı şirketi korumaya almaya çalıştıklarını, bu yüzden mahkemeden iflaslara karşı 1 yıllık erteleme talep ettiklerini söyledi. Körezlioğlu, Profilo Telra"nın şu anki durumu ile ilgili olarak sorularımızı şöyle yanıtladı:

- Profilo Telra"nın borca batıklık halinin tespiti ve buna bağlı olarak iflas ertelemeye ilişkin olarak mahkemeye yaptığınız bir başvuru var. Profilo Telra"da yolunda gitmeyen birşeyler mi oluyor?

KÖREZLİOĞLU: Nakit akışımızda bir takım sıkıntılar olduğu doğrudur. Ancak mücadeleye devam etmek istiyoruz. Bir kazaya kurban gitmemek için böyle bir yola başvurduk.

- Kazaya kurban gitmemek derken neyi kastediyorsunuz?

KÖREZLİOĞLU: Piyasada sorunlu olduğumuz bir iki taşeron firma var. Bizden alacaklarıyla ilgili, cari hesaplarla ilgili mutabık kalamıyoruz. Hakkımızda iflas davası açtılar. Bir takım uzlaşma şartları arandı ancak karşı taraf sürekli üzerimize geliyordu. Kötü niyetli olduklarını düşünüyoruz. Bizim avukatlarımız da İcra İflas Kanunu"nda böyle durumlar için konmuş bir maddeyi işletmemizi önerdiler.

- Sözkonusu madde konkordato gibi birşey mi oluyor?

KÖREZLİOĞLU: Hayır kesinlikle konkordato değil. Konkordato kenara çekilmektir. Borcumu ödeyemiyorum demektir. Oysa biz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sadece işleyen çarkın içine çomak sokulmasına izin verilmemesini talep ediyoruz. Bize 1 yıl süre verin, borçlarımızı yoluna sokacağız diyoruz. Yaptığımız iflas davalarına karşı şirketi korumaya almaya çalışmaktır. İyileştirme projesinde ciddi olduğumuzu ortaya koyuyoruz.

- Bilançoya baktığımızda banka kredilerinin 217 milyon YTL"yi geçtiği görülüyor. Aktif tarafında ise 366 milyon YTL var ancak büyük bölümü bina, tesis, makina ve cihaz gibi duran varlıklar. Bankalara olan borçla ilgili bir sıkıntı var mı?

KÖREZLİOĞLU: Bankalar bize bu konuda yeterli anlayışı gösteriyor. Bunun aksinin şirketi tıkamak olduğunun farkındalar.

- Siz sektörün üç büyük üreticisinden birisiniz. Elektronik sektöründe bir tıkanıklık mı yaşanıyor?

KÖREZLİOĞLU: Sektör sıkıntıda. Oldukça dar bir boğazdan geçtiğimizi söyleyebilirim. Bunu bilançolara baktığınızda zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Tüplü televizyon satışları eskisi gibi değil. Avrupa"nın ve diğer ülkelerin tüplü televizyona olan talebi çok hızlı bir şekilde düşüyor. Buna bir de Uzakdoğulular"ın, Koreliler"in haksız rekabetini eklersek, ters köşeye yatırılmak istendiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak biz mücadeleye devam etmek istiyoruz. Bünyeye zarar gelmemesi için ne lazımsa yapacağız.

8.7 milyon YTL"lik gelir tahmini yaptı

Profİlo Telra, İstanbul Asliye Ticaret mahkemesi"ne 2008 yılı gelir gider öngörüsüne dair bir belge de sundu. Belgeye göre şirket 1 Ekim 2007 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasındaki 1 yıllık sürede yaklaşık 8.7 milyon YTL kâr elde etmeyi planlıyor. Tabloya göre şirketin gelirleri 392.1 milyon YTL, giderleri ise 383.3 milyon YTL olacak. Tabloda şirketin daha çok yurtiçi satışlara yöneleceği görüldü. Gelir tablosuna göre gelirlerin 128.2 milyon YTL"si yurtdışı satışlardan, 210 milyon YTL"si ise yurtiçi satışlardan elde edilecek.

Bankalara 217 milyon YTL işçiye 6.8 milyon YTL borçlu

30 Eylül 2007 bilançosuna göre şirketin kasasında 3 bin 400 YTL var. Şirketin en büyük alacaklısı ise bankalar. Bankaların krediden kaynaklı toplam alacağı 372 milyon YTL"lik pasifin yüzde 70"i düzeyinde. Şirketin bankalara toplam borcu 217 milyon YTL. Şirkete mal satan kuruluşlar ise 62 milyon YTL alacak ile ikinci büyük alacaklı grubu oluşturuyor. Ortaklara ve iştiraklere toplam 44 milyon 700 bin YTL borçlu bulunan şirketin 2 bin işçisine 6 milyon 824 bin YTL borcu bulunuyor. Şirketin SSK, KDV, ÖTV gibi kalemlerden dolayı devlete borcu da 6 milyon YTL civarında.

Haberi Paylaşın:

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


Üye girişi yapılmadan gönderilen yorumlar Misafir adı ile yayınlanır

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan yorumlar okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sonsayfa.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.Facebook Sayfamız

gordum ve ona odaklandimBayan kendisini tatmin ederken ben kendimden gecmistim okadar heyecanli porno seyret dakikalar yasadimki hepsini sizlerle paylasmak porno istedimTabi ben bu goruntuyu izlerken sIkim hd porno cok sertlesmeye basladi tamamiyla oraya odaklanmistim tabi ben sex izle bayani izlerken onun zevkten cigliklari kulagima gelmeye basladi hatun cok mobil porno izle seksi ve sergiledigi guzel vucudu paha sex hikayeleri bicilemez bir durumdaydi bende onu izlerken mastirbasyon porno yapmaya basladim ve bayana isaret porno izle vermeye calistim cok basarili oldum mobil porno beni farketti ve hic toparlanmadan beni evine davet porno izle etti ve delice sikip burnuma bosaldi