30 il için Erdoğan startı veriyor - Sonsayfa Haberler Son Dakika

30 il için Erdoğan startı veriyor

Yasası çıkmasına rağmen henüz uygulamaya geçilmeyen kentsel dönüşümde ilk yıkımlar ekimde yapılacak. 30 ilde kamu binalarından başlayacak yıkımların startını ise Başbakan Erdoğan verecek

30 il için Erdoğan startı veriyor
Son Güncelleme: 10:21 12 Eylül 2012, Çarşamba

Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen afet riski altındaki alanların kentsel dönüşümün ekim ayında başlayacağı açıklandı.

Dönüşüme ilk etapta İstanbul ve İzmir gibi birinci derece deprem kuşağında bulunan yerlerden başlanacak. Kentsel dönüşümde yıkımlara öncelikle kamu binalarından başlanacak. Dönüşüm kapsamındaki 7 milyon binanın yıkımında, iş makinelerinin yanı sıra dinamit başta olmak üzere çeşitli patlatma yöntemleri de kullanılacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle başlayacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nin aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ilde, aynı anda çok sayıda yıkım gerçekleştirilecek.

Bakanlar Kurulu karar verecek

Dönüşümün yapılacağı riskli alanlar, gerekli belgeleri içerecek şekilde hazırlanan dosyaya istinaden, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak belirlenecek. Hazırlanan dosya ve görüş, Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere Bakanlığa gönderilecek. Bakanlıkça, yapılacak inceleme sonucunda uygun görülen talepler, teklif olarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Rezerv yapı alanı da gerekli belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, riskli alana ilişkin görüşünü 15 gün, Maliye Bakanlığı ise rezerv yapı alanına ilişkin görüşünü 30 gün içinde bildirecek.

Riskli yapılar, idarece veya müracaatları üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları, Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren yapı denetimi kuruluşları ile lisanslandırılacak kurum, kuruluş ve şirketleri tarafından tespit edilecek.

Bakanlık, riskli yapı tespitine ilişkin faaliyetleri denetleme yetkisine sahip olacak. Aykırılık görülmesi halinde lisans iptal edilecek.

İtiraz süresi 15 gün

Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç 2 gün içinde, tespiti yapan lisanslandırılmış üniversite, meslek odası, kurum, kuruluş ve şirketçe tespite konu yapının bulunduğu ildeki çevre ve şehircilik müdürlüğüne gönderilecek.

Müdürlük, raporları inceledikten sonra riskli tespit edilen yapıları, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere tespit tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek ve bu konuda Bakanlığa bilgi verecek.

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde, yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe verilecek dilekçeyle itiraz edilebilecek.

Riskli yapı tespitlerine yapılacak itirazları değerlendirmek üzere ihtiyaca göre Bakanlıkça gerekli görülen yerlerde yeteri kadar teknik heyet oluşturulacak. Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen 4 üyeyle en az 2’si inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan 3 üyenin katılımıyla 7 üyeden meydana gelecek.

Teknik heyet, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne alarak ayda en az bir defa toplanacak. En az 6 üyenin katılımıyla toplanacak teknik heyet, üyelerin çoğunluğuyla karar alacak, oyların eşitliği halinde heyet başkanının taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılacak.

Taşınmazların değerinin tespiti

Taşınmazın değeri, idare bünyesinden en az 3 kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilecek.

Söz konusu değer, taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallenin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndaki ilgili maddenin esaslarına göre belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda taşınmaz malikinin idareden alacağı olursa bu meblağ, taraflar arasındaki anlaşmaya istinaden, idarece, nakdi olarak veya idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlarından verilerek ya da imar hakkının başka alana aktarılmasıyla ödenebilecek. İdareye borçlu olması halinde bu borca konu meblağ, taşınmaz malikince idareye taksitle ödenecek.

Birden fazla konut veya iş yeri alma hakkının olması halinde birden fazla konut veya iş yeri verilmek üzere sözleşme yapılabilecek. Böyle bir durumda taşınmaz malikinin idareye borçlanması halinde ödemeler, verilecek konut veya iş yerinin tespitine yönelik gerçekleştirilecek noter kurası sonrası, idarece belirlenecek takvime göre peşin olarak yapılacak.

Müdürlükler kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümü büyük illerde daha hızlı sonuçlandırmak için İstanbul, Bursa ve İzmir’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kuracak. Merkez teşkilata bağlı çalışacak müdürlüklerde uygulamalar konusunda ihtisas sahibi personel görev alacak.

Tespit için ne kadar verilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın riskli bina tespitlerinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce belirlenen birim fiyatlar kullanılacak. Rapor, deney gibi tüm masrafları kapsayan birim fiyatlarına göre, vatandaş riskli binalarını tespitte bina kullanım alanı için her metrekareye fiyat ödeyecek.

Açıklanan birim fiyatlarına göre vatandaş, kullanım alanı 500 metrekareye kadar olan bir binada, her bir metrekare için KDV dahil 2,25 lira ödeyecek. 500 metrekare bir bina için tespit masrafı, KDV dahil 1.125 lira olacak.

100 m2’lik konut 225 TL ödeyecek

M2 Toplam

fiyat (TL)

100 225

200 450

500 1.125

1000 2.000

2000 3.000

3000 4.000

4000 5.000

5000 6.000

6000 7.000

7000 8.000

Krediyle alınan konuta sigorta

Bakanlık, krediyle edinilen konutun, aynı şartı taşıyan bir başkasına devri veya satılması halinde, kredi borcunu da devredecek. Devredilmeyen kredi borcu, usulüne ve sözleşme hükümlerine göre peşin hale getirilerek tahsil edilebilecek.

Vatandaşlar, krediyle aldıkları konut veya iş yerini sigorta ettirecek. Sigorta, kredi borcu bitene kadar her yıl yenilenecek. Sigorta poliçeleri, vergi ve harçtan muaf olacak. Kredi kullananlara, geri ödeme süresince hayat sigortası yapılacak.

Kiracıya 1 yıl oturma şartı

Bakanlık, konutunu veya iş yerini kendi yapmak isteyen kiracı ya da sınırlı hak sahiplerinin kredi istemeleri durumunda, özel hesaptan kredi verebileceğini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bakanlık kredi verirken, hak sahiplerinin, yıktırılan ve kamulaştıran yapılarda en az 1 yıl ikamet etmesi şartı aranacak.

‘Alo Dönüşüm Hattı’ geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşlardan kentsel dönüşüm konusunda gelen soruları yanıtlamak üzere ”Alo Kentsel Dönüşüm Hattı”nın kurulması için yapılan çalışmalara da başladı. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde halkla ilişkiler bürosu kurulmasının planlandığı projeyle, vatandaşların kentsel dönüşüm hakkındaki soruları uzmanlar tarafından cevaplanacak.

Binası yıkılana kredi desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanda olup, binası riskli olduğu tespit edilen vatandaşlara kredi desteği ve kira yardımı yapmayı öngörüyor. Ayrıca bakanlık, vatandaşların sosyo-ekonomik durumlarını değerlendirerek, talepte bulunmaları halinde faiz desteği, sübvansiyon ve geçici konut destekleri de verecek.

Bakanlık, dönüşümde bina stoku oluşturmamak için de çalışmalar yapacak. Bu kapsamda yıkılan konutların adedi kadar konut üretilecek. Örneğin 3 katlı bina yıkılıp yerine 10 katlı bina dikilmeyecek.

‘Bayrampaşa Cezaevi’nde imar planı meclisten geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2008’de kapatılarak devredilen Bayrampaşa Cezaevi alanının kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili projenin imar planını oy çokluğuyla kabul etti. Mecliste, eski Bayrampaşa Cezaevi’nin bulunduğu 150 dönümlük Sağmalcılar mevkisi alanının kentsel dönüşüm alanı olarak kullanılması için 1/1000 ölçekli imar planına ait komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, mecliste CHP grubunun ret oyu vermesine karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Meclis’te alınan kararla Bayrampaşa’da depremden zarar görenler yapılan bu binalara taşınacak. Satış yok, ilave bina yok. Örneğin 2 bin daire yapıldı. 2 bin daire oraya gelecek” dedi. CHP grubu ise kentsel dönüşümle ilgili değil, plandaki sosyal donatı ve yeşil alanın yetersizliğinden dolayı ret oyu verdiklerini açıkladı. 2011’de kabul edilen kentsel dönüşüm planının alanı genişletilerek, Sağmalcılar Devlet Hastanesi’nin bulunduğu mevki de içine alındı. Bu yeni alanda konut, sosyal yaşam alanları ve sağlık tesisi yapılacak. Yeni konutlar içerisinde 20 bin metrekarelik sağlık tesisi alanı ayrılarak, yeni hastane inşa edilecek.

GÜNÜN PROJESİ: ABELL & CLELAND

Londra’nın lüks evlerİ önce İstanbul’da

Daha önce Londra’da satışını yaptığı iki projeyle İstanbul’a gelen Triangle, şimdi de ‘Abell & Cleland’ adlı konut projesini Türk yatırımcılarının beğenisine sunuyor. Daha önceki projelerini Uzak Doğu’dan sonra Türkiye’de tanıtan firma, bu kez dünya lansmanına ilk kez İstanbul’dan başlıyor.

15-16 Eylül 2012 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski’de Türk yatırımcıların beğenisine sunulacak olan Abell & Cleland, sanat, kültür, finans ve modanın tüm renklerini birleştiren Londra’nın kalbi Westministre’da hayata geçiriliyor.

Ünlü İngiliz inşaat firması Berkeley tarafından inşa edilen proje, toplamda 206 daireden meydana geliyor. Rezidans hizmetlerinin verildiği projede, 1+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Abell ve Cleland isimlerinde iki bloktan meydana gelen projede, Abell 143 daireden, Cleland ise 63 daireden oluşuyor.

Thames Nehri’ne yakın olan proje tanınan üniversitelere de uygun uzaklıkta konumlanıyor. Etrafında yoğun olarak yeşil alan bulunan proje, Westminister’de son 5 yıldır inşa edilen ilk konut binası olarak da öne çıkıyor.

Downing Sokağı ve St. James Parkı’na yürüme mesafesinde yer alan projenin sosyal donatıları arasında, spor salonu, yüzme havuzu, sauna tesislerini içeren bir dinlence kulübü, iş salonu ve otopark bulunuyor.

‘Nadir bulunan konutlar’

Triangle Group CEO’su Metin Güvener, bu özellikte konut projelerinin Londra’da nadir olarak bulunduğunu belirterek “Abell&Cleland konumu, yüksek kaliteli özellikleri ve cazip ödeme koşullarıyla Türk yatırımcılardan büyük ilgi görecektir” dedi.

YAKIN PLAN

YERİ: Westministre

YAPIMCI FİRMA: Berkeley

Teslİm tarİhİ: 2017

KONUT SAYISI: 206

KONUT TİPİ: 1+1, 2+1 - 3+1

Hazır ofis sektörünün büyümesi devam ediyor

Hazır ofis sektörünü değerlendiren Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, sektörün büyüme ivmesini gözler önüne serdi. Türkiye’de hazır ofis ihtiyacının özellikle yabancı yatırımcılar sayesinde artış gösterdiğini belirten Turgut, “Hazır ofis sistemleri, çok büyük alanlara ihtiyaç duymayan özellikle ülkeye yeni giren yabancı firmaların, merkezi bir lokasyonda olmak istediklerinde taleplerini karşılayan oldukça yeni bir sektör. Bu sektör şuan hızla büyüyor” dedi.

Günlük hatta saatlik toplantı odası kullanımlarının olduğunu da aktaran Turgut, “Hazır ofis sistemlerinin günlük, aylık ve yıllık kiralanabilmesi ve tüm ofis ihtiyaçlarının hazır bir şekilde müşteriye sunulması ayrıntılarla uğraşmak istemeyenler için büyük bir fırsat” diye konuştu.

Türk müteahhitleri Kiev’e çıkarma yapacak

Son dönemde Türkiye emlak pazarına büyük ilgi gösteren Ukraynalı gayrimenkul alıcı ve yatırımcılarına özel olarak proje tanıtım günleri düzenleniyor. “Home in Turkey - Türk Gayrimenkul Projeleri Tanıtım Günleri” başlığı altında yapılacak etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmaları Ukraynalı potansiyel alıcı ve yatırımcılarla bir araya gelerek, projelerinin tanıtımı ve satışını gerçekleştirecek.

Think Free - Etkinlik & Seyahat Hizmetleri ile IMC Production tarafından 19-20 Ekim 2012 tarihleri arasında Kiev’de düzenlenecek olan etkinlikte, Ukraynalı yatırımcılar, yatırım bankacıları, gayrimenkul geliştiricileri, uluslararası emlak alıcıları, ikinci ev yatırımcıları, emlak pazarlama şirketleri ve uzmanları yer alacak.

Bodrum’da kişiye özel villa tasarımı yapıyor

Bodrum Gündoğan’da yer alan Azure Villaları’nın ilk etabı hazır. Turizm sezonunun bitmesinin ardından başlanması planlanan 2. etap konutlarda cazip fiyat ve ödeme avantajları sunulan projede, dolap, zemin ve seramik renk seçimlerini ev sahipleri kendi zevklerine göre yaptırabiliyor. Kişiye özel ödeme planlarının yapıldığı Azure Villaları’nda, satış bedelinin yüzde 30’u peşin alınıyor. Yüzde 10 tapu teslimine bırakılırken, geriye kalan yüzde 60 ise müşteri odaklı esnek ödeme planları ile gerçekleşiyor.

Fiyatların 135 bin 850 euro’dan başladığı proje 38 blokta, 60 üniteden oluşuyor. Tripleks ve dubleks villaların yer aldığı projede yüzme havuzu, güneşlenme terasları ve spor alanları bulunuyor.

Kurduğu su arıtma tesisiyle villada tasarrufa gidiyor

Yalçınlar Group tarafından Büyükçekmece’de inşaasına devam edilen GölMahal Villaları’nda, atık su arıtma tesisi ile özel tasarımlı çatılardan gelen yağmur suları biyolojik arıtmaya tabi tutuluyor. Arıtılarak geri dönüşümü sağlanan sular yeniden kullanıma veriliyor. Ayrıca projede, her villanın çatısında bulunan güneş kolektörleri ile herhangi bir maliyet olmaksınız sıcak su sağlanıyor.

GölMahal Villaları, 92.470 metrekarelik bir alanda sadece 38 özellikli villadan oluşuyor. Büyük bahçeleri ve her eve ait müstakil havuzları ile dikkat çeken projede fiyatlar, villaların büyüklüklerine göre 1.295.000 $ ile 1.495.000 $ arasında değişiyor. Projenin teslim tarihi ise Mart 2013 olarak belirtiliyor.

 

Haberi Paylaşın:

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


Üye girişi yapılmadan gönderilen yorumlar Misafir adı ile yayınlanır

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan yorumlar okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sonsayfa.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
escort izmir izmir escort izmir escort bayan porno porno izle antalya escort bursa escort porno buca escort izmir escort bayan bursa escort


Facebook Sayfamız

gordum ve ona odaklandimBayan kendisini tatmin ederken ben kendimden gecmistim okadar heyecanli porno seyret dakikalar yasadimki hepsini sizlerle paylasmak porno istedimTabi ben bu goruntuyu izlerken sIkim hd porno cok sertlesmeye basladi tamamiyla oraya odaklanmistim tabi ben sex izle bayani izlerken onun zevkten cigliklari kulagima gelmeye basladi hatun cok mobil porno izle seksi ve sergiledigi guzel vucudu paha sex hikayeleri bicilemez bir durumdaydi bende onu izlerken mastirbasyon porno yapmaya basladim ve bayana isaret porno izle vermeye calistim cok basarili oldum mobil porno beni farketti ve hic toparlanmadan beni evine davet porno izle etti ve delice sikip burnuma bosaldi