Bu iddia yenilir yutulur gibi değil - Sonsayfa Haberler Son Dakika

Bu iddia yenilir yutulur gibi değil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatını yerine getirmeyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün mahkeme kararına rağmen yapmadığı operasyonun perde arkası belli oldu.

Bu iddia yenilir yutulur gibi değil
Son Güncelleme: 09:46 26 Aralık 2013, Perşembe

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması mahkeme talimatına rağmen engellendi. Görevden almalarla yapısı tamamen değişen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahkeme kararına rağmen gözaltı operasyonu yapmadı.

Uluslararası alanda El Kaide Terör örgütü ile ilişkili olarak zanlı kabul edilen Yasin El Kadı’nın Türkiye’deki yasadışı işlerinin anlaşılması üzerine başlatılan soruşturmada 100 milyar dolarlık yolsuzluğun yapıldığı öne sürüldü.

SAVCILIK PAZAR GÜNÜ MAHKEMEDEN GÖZALTI KARARI ALDI

Bazı bakanlar ile üst düzey yöneticiler ve birçok tanınmış işadamının adının karıştığı soruşturma için cumhuriyet savcısının pazar günü mahkemeden gözaltı kararı aldığı, ancak dün başlatılması gereken operasyonun Ankara’dan devreye girilmesi nedeniyle engellendiği ortaya çıktı.

28 BÜYÜK İHALE

Soruşturmanın yaklaşık 1.5 yıl önce devletin çeşitli kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Muammer Akkaş tarafından başlatıldığı öğrenildi.

MART 2012'DE SORUŞTURMA AÇILDI

Uluslararası alanda El Kaide Terör Örgütü ile ilişkili olarak zanlı kabul edilen Yasin El Kadı’nın Türkiye’de bazı kişilerle ilişkileri, Türkiye’ye gizli şekilde giriş çıkış yaptığı ve Türkiye’de haksız kazanç, şirketlerde gizli ortaklık, yolsuzluk ve rüşvet ilişkilerinin anlaşılması üzerine Mart 2012’de soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda devasa büyüklükte kara para aklama, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk dosyasının oluştuğu anlaşıldı. 100 milyar dolarlık ekonomik çapı olan 28 çok büyük ihale ve usulsüz işleme ilişkin takibat yapıldığı öne sürülürken, dosya kapsamında 4 bakanlık ile Başbakanlık Kalkınma Ajansı’ndan birçok şüpheli işlemin izlemeye alındığı kaydedildi. 100 milyar dolarlık bir kamu zararı ve haksız kazanç sağlanarak hazinenin büyük zarara uğratıldığı belirlendi.

TÜRGEV DE LİSTEDE İDDİASI

Soruşturma kapsamında Yasin El Kadı, Üsame Kutup, A.T, H.D, Başdanışman İ.K, M.L.T, A.B, S.K, Bakan danışmanı Ö.S, İ.Y, İşadamları C.K, M.C, A.Ç ve O.C.K. gibi isimlere ağır suçlamalar bulunuyor. Ayrıca büyük bir medya grubu ile Bosphorus 360, Başbakanlık Kalkınma Ajansı, KİPTAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜRGEV ve son dönemde büyük ihaleleri alan bazı şirketlerin de soruşturmada yer aldığı öne sürüldü.

MİLYAR DOLARLIK ARSALAR UCUZA MI GİTTİ?

Soruşturmada milyar dolarlık arsaların ihalesiz çok ucuza devredildiği, madenlere zorla çökerek işadamlarının elinden gasp edildiği, ihalelerin önceden ayarlandığına ilişkin net tespitler yapıldığı, dağıtılan rüşvet paraları ile beş işadamından ihale karşılığı 100 milyon dolar rüşvet alınarak bir medya grubuna para temini yapıldığı gibi şok suçlamaların yer aldığı iddia edildi.

Ayrıca Yasin El Kadı’nın gizli şirketleri ve bu şirketlere verilen milyarlarca dolar usulsüz işler ile sit alanlarının rüşvet çarkıyla derecelerinin değiştirilerek imara açılıp devasa rantların elde edildiği gibi dehşete düşüren suçlamaların dosyada yer aldığı öne sürüldü.

BAŞSAVCIYA YOĞUN BASKI

Geçtiğimiz hafta yapılan büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası oluşturulan baskı ortamı ve değiştirilen kadrolar sonrasında Yasin El Kadı merkezli operasyonun deşifre edildiği iddia edildi.

Başkent’teki üst düzey isimlerin soruşturmadan haberdar olmasıyla dosyanın kapatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’ya yoğun baskı yapıldığı öğrenildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na yapılan ani atamanın da bu soruşturmanın detaylarını öğrenmek için olduğu öne sürüldü. Başbakanlık Müsteşarı’nın soruşturmanın kapatılması için Mali Şube üzerinde büyük baskı kurduğu iddialar arasında.

Arama ve gözaltı kararlarının pazar günü mahkemeden alındığı öğrenilirken, pazartesi günü İstanbul’a gelen üst düzey bir ismin Başsavcı’dan dosyayı kapatmasını istediği iddia edildi. Çarşamba günü Ankara ve İstanbul Emniyeti’ne arama, davet ve gözaltı kararlarını içeren talimatı veren soruşturma savcısı Muammer Akkaş’ın bir gün önce Başsavcı Turan Çolakkadı’ya da bilgi verdiği belirtildi. An­cak Ço­lak­ka­dı­’nın üst dü­zey isim­ler­den ge­len bas­kı­lar ne­de­niy­le zor­lan­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor. Em­ni­ye­tin mah­ke­me ka­rar­la­rı­na kar­şı di­re­ne­rek suç iş­le­di­ği be­lir­ti­lir­ken, ge­cik­me ne­de­niy­le gö­zal­tı­na alı­na­cak ki­şi­le­rin de de­lil­le­ri ka­pat­ma­sı­na fır­sat ve­ril­di­ği­ne dik­kat çekildi.

İŞTE DOSYADAKi ŞOK iDDiALAR

*İs­tan­bul Sul­tan­bey­li­’de­ki Pa­şa­köy or­man sa­ha­sın­da bu­lu­nan ma­den ara­zi­si usul­süz bir şe­kil­de fa­ali­ye­te ge­çi­ril­di. SİT ça­lış­ma­la­rı de­vam eden, do­ğal bit­ki tür­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ve sos­yal prob­lem­le­re yol aça­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le bu­gü­ne ka­dar izin ve­ril­me­yen ma­den ara­zi­si­ne usul­süz şe­kil­de izin ve­ril­di.

*İs­tan­bul Pen­di­k’­te­ki Üça­ğaç mev­ki­in­de bu­lu­nan ara­zi­nin Ka­dı­köy 3. İc­ra İf­las Mü­dür­lü­ğü’n­den pa­zar­lık su­re­ti ile sa­tı­şı ger­çek­leş­tiril­di. İha­le­ye çık­ma­dan ön­ce fa­son şir­ket­ler ku­rul­du. Bu şir­ket­ler­le iha­le­ye gi­ril­di. An­laş­ma­lı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rı­la­rak ara­zi­nin ken­di­le­rin­de kal­ma­sı sağ­lan­dı.

*İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ray­lı Sis­tem Dai­re Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ekim ayın­da ya­pı­lan Me­ci­di­ye­köy-Mah­mut­bey Met­ro Hat­tı İha­le­si­ne fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı. Ba­zı fir­ma yet­ki­li­le­ri birara­ya ge­le­rek iha­le­de ve­ri­le­cek tek­lif­le­ri bir­lik­te ka­rar­laş­tır­dı. Böy­le­ce iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı.

*Özel­leş­ti­ril­me­si plan­la­nan 14 ter­mik san­tra­lin iş­lem­le­rin­de usul­süz­lük ya­pıl­dı.

*2001’den iti­ba­ren ABD, BM ve AB ta­ra­fın­dan ulus­la­ra­ra­sı alan­da El Kai­de fi­nan­sö­rü ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ara­nan ve mal­var­lı­ğı don­du­ru­lan Ya­sin El Ka­dı­’nın Tür­ki­ye­’de bir banka ve bir mar­ket zin­ci­ri­nin giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ya­sin El Ka­dı­’nın, aran­dı­ğı dö­nem­de An­ka­ra­’da­ki üst dü­zey isim­le­rin ini­si­ya­ti­fiy­le Tür­ki­ye­’nin de ta­raf ol­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı yap­tı­rım­la­ra ay­kı­rı ola­rak, Tür­ki­ye­’ye de­fa­lar­ca gel­di­ği be­lir­len­di.

*Ka­rayol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün 03 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Vi­ran­şe­hir-Kı­zıl­te­pe­’de ya­pı­lan yol iha­le­sin­de yak­la­şık 112 mil­yon li­ra­lık ma­li­yet fi­ya­tı­ iha­le­den ön­ce öğ­re­nil­di. İha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı. 

Kaynak: Bugün Gazetesi

Haberi Paylaşın:

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


Üye girişi yapılmadan gönderilen yorumlar Misafir adı ile yayınlanır

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan yorumlar okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sonsayfa.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
escort izmir izmir escort izmir escort bayan porno porno izle antalya escort bursa escort porno buca escort izmir escort bayan bursa escort


Facebook Sayfamız

gordum ve ona odaklandimBayan kendisini tatmin ederken ben kendimden gecmistim okadar heyecanli porno seyret dakikalar yasadimki hepsini sizlerle paylasmak porno istedimTabi ben bu goruntuyu izlerken sIkim hd porno cok sertlesmeye basladi tamamiyla oraya odaklanmistim tabi ben sex izle bayani izlerken onun zevkten cigliklari kulagima gelmeye basladi hatun cok mobil porno izle seksi ve sergiledigi guzel vucudu paha sex hikayeleri bicilemez bir durumdaydi bende onu izlerken mastirbasyon porno yapmaya basladim ve bayana isaret porno izle vermeye calistim cok basarili oldum mobil porno beni farketti ve hic toparlanmadan beni evine davet porno izle etti ve delice sikip burnuma bosaldi