Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz - Sonsayfa Haberler Son Dakika

Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz

Kleopatra’nın güzellik banyosuna konu olan sütün bir faydası daha ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar, sütün içeriğindeki kalsiyum sayesinde, günde iki bardak süt tüketiminin bir ayda 2-4 kilo yağ kaybı sağladığını ortaya koyuyor.

Süt içerek ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz
Son Güncelleme: 08:50 18 Aralık 2013, Çarşamba

Doğ­du­ğu­muz gün­den iti­ba­ren en te­mel gı­da mad­de­le­rin­den ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor süt. Vü­cu­du­mu­zun ih­ti­ya­cı olan pro­te­in, yağ ve kar­bon­hid­ra­tı ye­ter­li doz­da içe­ren en de­ğer­li vi­ta­min kay­nak­la­rın­dan bi­ri. Üs­te­lik in­san vü­cu­du süt pro­te­ini­ni da­ha iyi kul­la­nı­yor. Süt, bi­li­nen fay­da­la­rı­nın ya­nı sı­ra şim­di bir de ye­ni ye­ni keş­fe­di­len fay­da­sıy­la rüş­tü­nü bu kez “es­te­ti­k” açı­dan is­pat­lı­yor: Böl­ge­sel yağ ya­kı­mı!

Acı­ba­dem Ata­şe­hir Has­ta­ne­si­’n­den Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Oya Yük­sek, sü­tün özel­lik­le de tar­çın ve­ya tar­çın ka­bu­ğuy­la tü­ke­til­me­si­nin et­ki­yi ar­tır­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Gün­de 2 bar­dak süt

Aşı­rı stres, kar­bon­hid­rat tü­ke­ti­mi­nin çok ol­ma­sı, pro­te­in ve kal­si­yum alı­mı­nın az ve­ya ye­ter­siz ol­ma­sı, ay­rı­ca me­no­poz gi­bi du­rum­lar böl­ge­sel kay­nak­lı ki­lo ar­tış­la­rı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Süt ise böl­ge­sel yağ ya­kı­mı için ge­rek­li üç den­ge­yi içe­ri­ğin­de ba­rın­dı­rı­yor: Kan şe­ke­ri den­ge­si, ye­ter­li pro­te­in alı­mı, ye­ter­li kal­si­yum alı­mı.

Ki­lo ver­me­de üç den­ge­ye dik­kat

Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Yük­sek, “Ki­lo ver­me­de den­ge var­dır. Bu den­ge de kar­bon­hid­rat me­ta­bo­liz­ma­sı­nın iyi git­me­si, vü­cu­da ye­ter­li pro­te­in ve kal­si­yu­mun alın­ma­sı. Bun­la­rın hep­si­ne bak­tı­ğı­nız za­man, iş­te bu üç den­ge süt­te mev­cut­” di­yor. Oy­sa gün­lük ha­yat­ta yan­lış be­sin se­çim­le­ri, kar­bon­hid­rat­tan yo­ğun bes­len­me ve­ya dı­şa­rı­da çok faz­la ye­mek tü­ket­mek gi­bi ne­den­ler kan şe­ke­ri­ni ani­den dü­şü­rüp yük­sel­te­bi­li­yor.

Gün için­de ya­şa­nan bu ani dal­ga­lan­ma­lar vü­cut in­sü­lin­le­ri­ni de et­ki­le­di­ği için bel­li bir sü­re son­ra ki­lo ar­tı­şı­na, ka­rın ve kol­lar­da yağ­lan­ma­ya yol açı­yor. Bu­gü­ne dek top­lum­da ki­lo ver­mek için seb­ze tü­ket­mek al­gı­sı bu­lu­nu­yor­du. Oya Yük­sek, “Hat­ta tek ku­ra­lın bu ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor­du. Oy­sa ki pro­te­inin ek­sik ol­du­ğu bes­len­me şe­kil­leri hem ki­lo ver­me­yi zor­laş­tı­rı­yor hem de iler­le­yen dö­nem­ler­de kas ka­yıp­la­rı, vi­ta­min-mi­ne­ral ka­yıp­la­rı gi­bi so­run­la­ra yol aça­bi­li­yo­r” uya­rı­sı­nı ya­pı­yor.

Ne za­man içil­me­li?

Yük­sel, içi­le­cek öğün­le­ri ise kan şe­ker­le­ri­nin düş­tü­ğü ikin­di ve ge­ce yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce­si ola­rak be­lir­ti­yor. Oya Yük­sek, “Ge­ce yat­ma­dan iki sa­at ön­ce içe­ce­ği­miz bir bar­dak süt, sa­ba­ha ka­dar kan şe­ker­le­ri­mi­zi den­ge­ye so­kar. Sa­bah uyan­dı­ğı­mız za­man aç uyan­ma­yız. Bir­çok in­san­da sa­bah aç uyan­ma so­ru­nu var. Bu da kan şe­ker­le­ri­nin çok düş­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. O yüz­den sü­tün ikin­di ve ge­ce öğü­nün­de alın­ma­sı ter­ci­hi­mi­z” di­ye ek­li­yor.

Bir ay­da et­ki­si­ni gös­te­riyor, pe­ki ama na­sıl?

Bir bar­dak süt mi­de boş­lu­ğu­nu his­set­tir­me­den ki­şi­yi en az 4 sa­at bo­yun­ca tok tu­tu­yor. Pe­ki et­ki­si­ni ne za­man gös­ter­me­ye baş­lı­yor? Yük­sek, “Me­ta­bo­liz­ma­da so­run yok­sa gün­de iki bar­dak süt, bir ay bo­yun­ca dü­zen­li tü­ke­til­di­ğin­de 2-4 ki­lo yağ kay­bı sağ­lı­yor. Me­ta­bo­liz­ma­da so­run var­sa da­ha az ola­bi­li­yor bu ka­yıp ama il­la ki ver­di­ri­yo­r” bil­gi­si­ni pay­la­şı­yor.

Kal­si­yum ih­ma­le gel­mez

Kal­si­yu­mun da top­lum­da çok ih­mal edil­di­ği­ni, özel­lik­le yağ atı­mı ve ki­lo ver­me açı­sın­dan kal­si­yum alı­mı­nın son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yük­sek, kal­si­yu­mun yağ at­tı­rı­cı et­ki­si ol­du­ğu­nu, özel­lik­le ba­ğır­sak­lar­dan yağ­la­rın emil­me­den atıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Tar­çın ve­ya tar­çın ka­bu­ğuy­la tü­ke­tin

Sü­tün mu­ci­ze­vi za­yıf­la­tı­cı et­ki­si­ne yö­ne­lik pek çok araş­tır­ma bu­lu­nu­yor. Bu araş­tır­ma­lar­da tar­çı­nın fay­da­sı­na da vur­gu ya­pı­lı­yor. Sü­tün tar­çın ve­ya tar­çın ka­bu­ğuy­la tü­ke­til­me­si et­ki­yi ar­tı­rı­yor. Tar­çın kul­la­nı­mı, özel­lik­le aç­lık ve tok­luk şe­ker­le­ri­ni den­ge­ye so­ku­yor. 3 gram tar­çın, 1 tar­çın ka­bu­ğu­na denk ge­li­yor.

Haberi Paylaşın:

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


Üye girişi yapılmadan gönderilen yorumlar Misafir adı ile yayınlanır

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan yorumlar okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sonsayfa.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
escort izmir izmir escort izmir escort bayan porno porno izle antalya escort bursa escort porno buca escort izmir escort bayan bursa escort


Facebook Sayfamız

gordum ve ona odaklandimBayan kendisini tatmin ederken ben kendimden gecmistim okadar heyecanli porno seyret dakikalar yasadimki hepsini sizlerle paylasmak porno istedimTabi ben bu goruntuyu izlerken sIkim hd porno cok sertlesmeye basladi tamamiyla oraya odaklanmistim tabi ben sex izle bayani izlerken onun zevkten cigliklari kulagima gelmeye basladi hatun cok mobil porno izle seksi ve sergiledigi guzel vucudu paha sex hikayeleri bicilemez bir durumdaydi bende onu izlerken mastirbasyon porno yapmaya basladim ve bayana isaret porno izle vermeye calistim cok basarili oldum mobil porno beni farketti ve hic toparlanmadan beni evine davet porno izle etti ve delice sikip burnuma bosaldi