"Trabzonspor beni yıktı" - Sonsayfa Haberler Son Dakika

"Trabzonspor beni yıktı"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün 21.00'de Türkiye'ye gelecek. Binlerce taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın edecek. 2010-11 şampiyonluk kupası ve lisanslı sporcuların da orada olacağı belirtiliyor.

"Trabzonspor beni yıktı"
Son Güncelleme: 10:02 21 Ocak 2014, Salı

Asbaşkan Tahir Perek BUGÜN'e konuştu. Yapılacak tezahüratlarda hakarete yer verilmemesi temenni etti. Ancak karşılamanın sessiz olmayacağını belirtip "Olayın önemini ifade eden bir merasim yapılacaktır" dedi

Şi­ke da­va­sın­da al­dı­ğı ce­za Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nan Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın bu ak­şam sa­at 21.00'de Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı'na in­me­si bek­le­ni­yor. Ta­raf­tar­lar, ai­le­siy­le bir­lik­te ta­til için Fran­sa'ya gi­den baş­kan Yıl­dı­rım'ın dö­nü­şün­de kar­şı­la­ma or­ga­ni­zas­yon­la­rı plan­lı­yor­. Yo­ğun bir ka­la­ba­lı­ğın Yıl­dı­rım'ı kar­şı­la­ya­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. Yıl­dı­rım'ın bu­ra­da Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­ti­ci ve ta­raf­tar­la­ra ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. 2010-11 şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın da ha­va­li­ma­nı­na ge­ti­ri­le­ce­ği ku­lis­ler­de ko­nu­şu­lu­yor. Baş­ta fut­bol bran­şı ol­mak üze­re ku­lü­bün tüm dal­lar­da­ki li­sans­lı spor­cu­la­rı­nın Yıl­dı­rım'ın iniş saa­tin­de havalimanında ola­ca­ğı ge­len bil­gi­ler ara­sın­da.

‘Mağduriyet tahrik eder’

Dev kar­şı­la­ma or­ga­ni­zas­yo­nu­nu Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı ve ku­lüp mu­ha­sip üye­si Ta­hir Pe­rek BU­GÜN'e de­ğer­len­dir­di. "Ola­yın öne­mi­ni ifa­de eden bir kar­şı­la­ma me­ra­si­mi ola­cak" di­ye sö­ze giren Pe­rek "Geç sa­at­te ol­sa bi­le ara­mız­da top­lan­tı ya­pa­rak kar­şı­la­ma­ya gi­de­riz. Dö­nüş­te ku­lü­be ge­li­riz. Ta­raf­tar­la­rın aşı­rı te­za­hü­rat­la­rı ol­ma­sın di­ye te­men­ni edi­yo­ruz. Bu­nun ted­bi­ri­nin na­sıl alı­na­ca­ğı yö­ne­tim­de ko­nu­şu­lu­yor. Te­za­hü­rat da bir di­sip­lin için­de ol­ma­lı, ren­ci­de et­me­me­li di­ye te­men­ni­ler var. Ta­raf­tar­la­rın gös­te­ri yap­ma­sın­da fay­da var. Böy­le bir olay ses­siz­ce kar­şı­la­na­maz. Te­za­hü­ra­tın ha­ka­re­te var­ma­sı, aşı­rı­ya ka­çıl­ma­sı hoş bir şey de­ğil. Bu­nun ted­bi­ri­ni al­ma te­la­şı var" di­ye ko­nuş­tu. Yö­ne­tim­de­ki ha­re­ket­li sü­re­cin ta­kı­mı olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği en­di­şe­le­ri için ise "Bi­la­kis ta­kı­mı hırs­lan­dı­ra­bi­lir. Çün­kü her şey or­ta­da; mağ­du­ri­yet var. Mağ­dur in­san­la­rın tep­ki­si ener­ji­ye et­ki ya­par. İn­san­la­rı tah­rik eder" ifa­d­ele­ri­ni kul­lan­dı.

‘Trabzonspor beni yıktı’

Sa­rı-La­ci­vert­li ida­re­ci, Trab­zons­por ca­mi­ası­nın 2010-11 şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın bek­le­ti­si­nin hiç sağ­lık­lı ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek "Trab­zon bu olay­da ba­na gö­re ayıp edi­yor. Çok faz­la ayıp edi­yor. Bu sport­men­li­ğe, in­san­lı­ğa sığ­maz. Ko­nu­şul­ma­ya, tar­tı­şıl­ma­ya de­ğe­cek bir du­rum de­ğil. Trab­zons­por ile iliş­ki­le­ri­miz mec­bu­ren yü­rür ama gön­lüm kı­rıl­mış his­se­di­yo­rum. Ben Ka­ra­de­niz­li'yi se­ve­rim. Ama Trab­zonspor be­ni yık­tı. Duy­gu­la­rı­mı tah­rip et­ti" di­ye ko­nuş­tu.

BATUHAN GÜLŞAH-BUGÜN GAZETESİ

Haberi Paylaşın:

sizde yorum yapın SESİNİZİ DUYURUN


Üye girişi yapılmadan gönderilen yorumlar Misafir adı ile yayınlanır

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan yorumlar okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sonsayfa.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.
escort izmir izmir escort izmir escort bayan porno porno izle antalya escort bursa escort porno buca escort izmir escort bayan bursa escort


Facebook Sayfamız

gordum ve ona odaklandimBayan kendisini tatmin ederken ben kendimden gecmistim okadar heyecanli porno seyret dakikalar yasadimki hepsini sizlerle paylasmak porno istedimTabi ben bu goruntuyu izlerken sIkim hd porno cok sertlesmeye basladi tamamiyla oraya odaklanmistim tabi ben sex izle bayani izlerken onun zevkten cigliklari kulagima gelmeye basladi hatun cok mobil porno izle seksi ve sergiledigi guzel vucudu paha sex hikayeleri bicilemez bir durumdaydi bende onu izlerken mastirbasyon porno yapmaya basladim ve bayana isaret porno izle vermeye calistim cok basarili oldum mobil porno beni farketti ve hic toparlanmadan beni evine davet porno izle etti ve delice sikip burnuma bosaldi